Stichting tangent

Stichting Tangent bevordert de ontwikkeling en het (samen) leren van kinderen van 2 tot en met 14 jaar. Deze missie is beschreven in het strategisch beleidsplan.
De Tangent-peuterspeelzalen en -basisscholen dragen bij aan de vorming van kritische, zelfbewuste, lerende mensen die hun talenten kunnen en willen benutten in een snel veranderende samenleving.
Tangent geeft elk kind de basis mee om in de maatschappij van nu en die van in de toekomst volwaardig te participeren.

Dit betekent uiteraard dat we goed primair onderwijs verzorgen. Maar ook dat we kinderen van 2 tot 6 jaar een speelse voorbereiding geven op het schoolse leren. De achtste-groepers krijgen een warme overdracht naar het voortgezet onderwijs. En het betekent ook dat onze medewerkers hun deskundigheid actief door ontwikkelen. 


Kernwaarden

Stichting Tangent bouwt op haar basisscholen en peuterspeelzalen een gemeenschap waar het leren én het leren te leren centraal staan.
Zo’n omgeving biedt kinderen en medewerkers kansen voor de persoonlijke ontwikkeling en voor het (leren) dragen van verantwoordelijkheid voor de eigen resultaten.
Respectvol omgaan met elkaar, ruimte bieden voor eigen keuzes, typeren de onderlinge communicatie.

Deze visie is een samenvatting van onze kernwaarden:

  • maximale talentontplooiing voor iedereen: de kinderen, de onderwijsgevenden en de leidinggevenden
  • diversiteit als startpunt: mensen met verschillende levensovertuigingen, herkomst, aanleg en omstandigheden werken en leren samen
  • het leren (samen) leren: leren is een individueel én een sociaal proces
  • opbrengstgericht werken: ons werk is niet vrijblijvend, we meten de prestaties van de kinderen en die van de medewerkers
  • veiligheid en geborgenheid: zowel fysiek als psychisch, vanuit respect en begrip voor elkaar
  • ouders en de school zijn partners: een goede relatie en heldere communicatie zijn basale voorwaarden voor optimale ontwikkeling van de kinderen

Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.tangent.nl

Laatste Nieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

Uit het fotoboek